ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Φορτηγά & Ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. 3,5 ton <Μ.Β. <=12 tn
 • Φορτηγά & Ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. Μ.Β. >12tn
 • Λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες.
 • Λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβάτες.
 • Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με 3,5 tn < Μ.Β. <=10tn.
 • Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. => 10 tn.
 • Συνδυασμός οχημάτων (Συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
 • Εκπαιδευτικά.
 • ADR
 • ATP

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς του Συνεταιριστικού Ι.ΚΤΕΟ και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.
Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος.
Παράλληλα ελέγχονται :
 • τα καυσαέρια του οχήματοςforti-graph
 • ο αριθμός πλαισίου
 • ο αριθμός μηχανής
 • το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 • τα ελαστικά

2 ΣΤΑΔΙΟ:
Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται:
 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.
 • η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
 • τα φρένα

3 ΣΤΑΔΙΟ:
Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.

Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται :
 • το σύστημα διεύθυνσης,
 • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
 • οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
 • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.


4 ΣΤΑΔΙΟ:
Πιστοποιητικά Ελέγχου.

Κατά το τέταρτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου γίνεται η εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 • Φορολογικά στοιχεία Ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.)
 • Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας(όπου απαιτείται:π.χ.ρυμουλκούμενα -ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
 • Ταυτότητα του προσκομίζοντας το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου (σε περίπτωση που το όχημα έχει επανελεγχθεί)
 • Πιστοποιητικό & μολυβδοσφραγίδες Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Ηλεκτρονικό Αναγνώσιμο Σήμα - Η.Α.Σ. (Φ.Δ.Χ.)

Όλα τα οχήματα που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να διαθέτουν:

trigono

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 • Το όχημα προσκομίζεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
 • Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
 • Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος

Τώρα Έλεγχος ADR-ATP

-