Βασική αρχή και δέσμευση του Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Οι υπηρεσίες του Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας και την τιμολογιακή του πολιτική.

Το ΙΚΤΕΟ παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, που

 • Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις (4) τουλάχιστο τροχούς, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, εκτός των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (Συμφωνία ATP), και εκτός των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων.
 • Mηχανοκίνητα οχημάτων με τέσσερις (4) τουλάχιστο τροχούς, που χρησιμοποιoύνται για επιβατικές μεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ (8)
 • Εκπαιδευτικά Οχήματα
 • Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως (Ταξί-Aγοραία)
 • Ασθενοφόρα
 • Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως του οδηγού.
 • Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3.500 Kg, εκτός των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και ευπαθών προϊόντων (Συμφωνία ATP).
 • Δίκυκλα μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες

Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται οι αρχικοί έλεγχοι που διενεργούνται για την ταξινόμηση των οχημάτων καθώς και η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ) είτε στα πλαίσια του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων είτε αυτοτελώς.

Επίσης περιλαμβάνεται και ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω,  η Διοίκηση του Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο: 

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 17020, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
 • Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια του φορέα ελέγχου ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.
 • Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία
 • Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση.
 • Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Παρακολουθεί και ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 • Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
 • Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και ακέραια λειτουργία του φορέα ελέγχου.  

Iανουάριος 2012

Βλαχόπουλος Ιωάννης

Τεχνικός Διευθυντής ΙΚΤΕΟ

Τώρα Έλεγχος ADR-ATP

-